വ്യാക്ഷേപകം (Interjection) ഉപവാക്യ ക്രിയ (Phrasal verb) രൂപം ഭാഷാശൈലി (Idiom) Naughty Meaning in Malayalam : Find the definition of Naughty in Malayalam, OneIndia Malayalam Dictionary offers the meaning of Naughty in Malayalam with synonyms, antonyms, adjective and more related words in Malayalam. വിശേഷണം (Adjective) അവ്യയം (Conjunction) Principal Translations: Inglés: Español: haughty adj adjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." The Malayalam for haughty is അഹങ്കാരിയായ. സര്‍വ്വനാമം (Pronoun) Malayalam meaning and translation of the word "naughty" കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നാമം (Noun) ക്രിയ (Verb) സംക്ഷേപം (Abbreviation) Malayalam meaning and translation of the word "haughty" കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഭാഷാശൈലി (Idiom) Malayalam <> English online translation. Malayalam <> English dictionary, monolingual Malayalam dictionary and other resources for the Malayalam language. ഉപസര്‍ഗം (Preposition) അവ്യയം (Conjunction) haughty - Translation to Spanish, pronunciation, and forum discussions. ക്രിയാവിശേഷണം (Adverb) സംജ്ഞാനാമം (Proper noun) ഉപവാക്യം (Phrase) Find more Malayalam words at wordhippo.com! പൂർവ്വപ്രത്യയം (Prefix) പൂർവ്വപ്രത്യയം (Prefix) നാമം (Noun) ക്രിയ (Verb) ഉപവാക്യ ക്രിയ (Phrasal verb) ക്രിയാവിശേഷണം (Adverb) വ്യാക്ഷേപകം (Interjection) സര്‍വ്വനാമം (Pronoun) പൂരകകൃതി (Auxiliary verb), കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം. സംക്ഷേപം (Abbreviation) വിശേഷണം (Adjective) പ്രത്യയം (Suffix) ഉപസര്‍ഗം (Preposition) രൂപം പൂരകകൃതി (Auxiliary verb), കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം. പ്രത്യയം (Suffix) സംജ്ഞാനാമം (Proper noun) (disdainful) altivo/a adj adjetivo: Describe el sustantivo.Puede ser posesivo, numeral, demostrativo ("casa [b]grande[/b]", "mujer [b]alta[/b]"). ഉപവാക്യം (Phrase)